Doradztwo zawodowe Archiwum SKP

W związku z zaprzestaniem z dniem 30.05.2018 r. pośredniczenia NBP w działalności projektu
Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Szkolny Klub Przedsiębiorczości (SKP)
również zakończył swoją działalność w ramach tej inicjatywy.


Szkolny Klub Przedsiębiorczości  (SKP nr 363)

powstał w kwietniu 2011 roku. Działał w ramach projektu Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Opiekunowie:  Małgorzata Smektała, Marta Byrtek

Członkowie Klubu: realizatorzy projektów i konkursów edukacyjnych z przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej i finansowej  oraz wszyscy chętni uczniowie biorący udział w przedsięwzięciach inicjowanych przez opiekunów SKP.

Spotkania  odbywały się  w zależności od zainicjowanych przedsięwzięć i realizowanych akcji w pracowni przedsiębiorczości (pracownia K).


Rok szkolny 2019/2020

UDZIAŁ UCZNIÓW W OLIMPIADACH

          

MMM

Jak co roku, uczniowie naszej Szkoły brali udział w ogólnopolskich olimpiadach.

Dnia 6 listopada 2019 r. w  XXXIII OLIMPIADZIE WIEDZY EKONOMICZNEJ uczestniczyli uczniowie klasy IV Technikum turystycznego.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania podstaw przedsiębiorczości , poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim. Hasłem tegorocznej edycji jest GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO  w erze czwartej rewolucji przemysłowej.

Głównym celem projektu jest propagowanie edukacji ekonomicznej wśród młodzieży. Olimpiada łączy też różne cele szczegółowe. Są to m.in.

5 grudnia 2019 r. odbyły się szkolne eliminacje XV EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, która jest nowoczesnym projektem o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Tegoroczne hasło przewodnie OP: „Zarządzanie różnorodnością w organizacji”. Zawodnicy  mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy składający się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Udział w zmaganiach olimpijskich podjęli uczniowie z II klas technikum.

Przedsięwzięcia edukacyjne tego typu, podejmowane przez szkolnych doradców zawodowych ZSP  są doskonałą okazję dla młodzieży do umacniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Stanowią wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych a przyjęta formuła sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia a same programy olimpiad stawiają na atrakcyjne dla młodzieży, współczesne tematy przewodnie i rozwój umiejętności praktycznych.

Dziękujemy uczestnikom za udział w olimpiadach.


w   Technikum ZSP

Ogólnopolski program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, którego pomysłodawcą jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,  wspiera kształcenie zawodowe młodzieży we współpracy ze środowiskiem biznesowym, to również narzędzie do realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :

Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

W programie, który jest realizowany w naszej szkole od października br. w klasie IV Technikum turystycznego, wykorzystywana jest atrakcyjna dla uczniów metoda pracy w formie projektu, w ramach którego uczniowie tworzą w szkole miniprzedsiębiorstwo – realnie działającą firmę, zorganizowaną na wzór spółki jawnej. Kierują swoim przedsięwzięciem na każdym jego etapie, od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek.

Dla uczniów organizowane są warsztaty e-learningowe: „Jak prowadzić dokumentację miniprzedsiębiorstwa” oraz „Marketing miniprzedsiębiorstwa w praktyce”.

W prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomaga uczniom przedstawiciel biznesu – praktyk życia gospodarczego, reprezentujący środowisko pracodawców – nauczyciel opiekun Pani Marta Byrtek, wyposażona w multimedialny pakiet dydaktyczny po odbyciu szkolenia e-learningowe „ABC miniprzedsiębiorstwa”.

 Więcej informacji na: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl


“Bezpieczne bankowanie”

Łatwy dostęp przez Internet, wygoda i funkcjonalność obsługi on-line sprawiają, że chętnie korzystamy z konta za pośrednictwem komputera, tabletu, czy smartfona. Banki oferują coraz bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, które usprawniają obsługę. Łatwość i komfort korzystania ze zgromadzonych pieniędzy powinny jednak iść w parze z ostrożnością.

Powyższe zagadnienia były tematem wykładu i zajęć warsztatowych, które odbyły się 6 listopada 2019 roku dla uczniów z kl. 4TFT i 2A. Dyrektor śremskiego oddziału banku PKO BP z dwiema pracownicami, opowiadali jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej i skutecznie chronić swoje oszczędności przed cyberatakiem.

Nasi goście przeprowadzili zajęcia warsztatowe pt. „Bezpieczne bankowanie”, w czasie których odbył się quiz z nagrodami z przekazanej wiedzy.

W tego typu zajęciach uczestniczyli już uczniowie kilku innych klas.


Rok szkolny 2018/2019

 „Przedsiębiorczy absolwent na rynku pracy”

To hasło zajęć, w jakich uczestniczyli  28 marca 2019 roku uczniowie z kilku klas kończących w tym roku szkołę.

Gośćmi tego wydarzenia byli przedstawicieli takich instytucji jak:  MCK OHP – Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Państwowa Inspekcja Pracy oraz szkolni doradcy zawodowi.

Uczniowie, po krótkim przypomnieniu działalności MCK OHP,  otrzymali informacje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych kursach i projekcie „ Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” podnoszących kwalifikacje zawodowe i odbyciu stażu pracy przez przyszłych absolwentów.

Specjalista z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, prowadzący część spotkania „Poznaj swoje prawa – nie daj się wkręcić”, w czasie rozmowy z młodzieżą przekazywał informacje i wyjaśniał wątpliwości dotyczące praw pracownika. Uczulił przyszłych uczestników rynku pracy m. in.  na to  aby selekcjonowali branże, wybierali firmy, które mają kulturę pracy polegającą na stałych formach zatrudnienia.

Tematyka poruszana na tym spotkaniu będzie kontynuowana na zajęciach z Podstaw przedsiębiorczości oraz  spotkaniach ze szkolnymi doradcami zawodowymi.

Cykliczność organizowania tego wydarzenia przez szkolnych doradców zawodowych i pedagoga szkolnego,  którzy mając na uwadze, że zawodowa przyszłość zaczyna się już w szkole, ma na celu przyczynić się, po zakończeniu nauki, do lepszego startu w pracy zawodowej naszych absolwentów.


MATURZYŚCI –  przyszli  STUDENCI

W dniach 1-3 marca br. odbędą się Targi Edukacyjne organizowane są przez MTP, które stanowią ważne źródło wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji o dalszej drodze kształcenia. Weźmie w nich udział blisko 250 szkół i uczelni z Polski i z zagranicy, a ekspozycji towarzyszy bogaty program wydarzeń: spotkania, warsztaty, konferencje, panele dyskusyjne, doradztwo zawodowe, prezentacje i pokazy.

Nie zmarnujcie okazji!


II  Młodzieżowe Forum

27 września br.  przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział  w II edycji Młodzieżowego Forum „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu” skierowanego dla szkół branżowych oraz techników uczestniczących w projekcie “Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent pan Jacek Jaśkowiak.

Cel takich inicjatyw to popularyzacja wśród uczniów potrzeby całożyciowego poradnictwa kariery i przedsiębiorczych postaw poprzez przedstawienie dobrych praktyk w doradztwie zawodowym.

Reprezentanci ZSP z klasy IV TBS bardzo ciekawie opowiadali o działaniach realizowanych w naszej szkole a zwłaszcza o ogromnym znaczeniu możliwości nauki w pracowniach szkolnych, o idei promowania zawodu w lokalnych przedsiębiorstwach, o łamaniu własnych granic i budowaniu wiary w siebie. Mówili także o dużej roli pozytywnego wsparcia nauczycieli w dochodzeniu do klasy mistrzowskiej.

Nasi delegaci wzięli również aktywny udział w panelu dyskusyjnym związanym tematycznie z rolą doradztwa zawodowego zaznaczając, że poradnictwo kariery daje sposobność większej świadomości wejścia na rynek pracy.


Ogólnopolski Tydzień Kariery za nami

Tegoroczne działania w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zaplanowane na cały październik 2018 r.  realizowane były pod hasłem “Bądź architektem swojego szczęścia!”

Inicjatywa ta skierowana była zarówno do zainteresowanych uczniów, jak i osób dorosłych, którzy Ogólnopolski Tydzień Kariery za nami potrzebują profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Spełniła tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W ramach naszego szkolnego OTK realizowana były pomysły oraz działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego. Między innymi to:

Wszystkie powyższe działania, rozwijające kompetencje  były relacjonowane na bieżąco na szkolnym FB.Tegoroczny OTK odbywał się, jak 9 poprzednich edycji, pod auspicjami Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.


Doskonalimy kompetencje kluczowe

Nauczyciele ZSP podejmuje inicjatywy poszerzające wiedzę i doskonalące umiejętności miękkie wśród uczniów naszej szkoły. Inicjatywy te realizują m. in. poprzez organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla młodzieży. Za każdym razem starają się, aby tematy poruszane  w czasie takich wydarzeń, były adekwatne do wyzwań, z jakimi młodzi ludzie, już za chwilę, zmierzą się rozpoczynając studia czy wchodząc na rynek pracy.

W dniu 9 listopada 2018 r., w oparciu o porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, rozpoczęła się seria warsztatów. Tym razem, celem zajęć, było omówienie poszczególnych elementów CV, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wizerunku w Internecie aby wyróżnić się spośród innych kandydatów w tych trzech obszarach na początku swojej kariery zawodowej.

Drugim omawianym tematem była cyberprzemoc, która najdotkliwiej dotyka osoby młode. Podczas warsztatu, którego celem było uświadomienie słuchaczom, że cyberprzemoc może dotknąć każdego, a jej konsekwencje ponosi nie tylko ofiara, ale także sprawca, omówione zostały źródła przemocy w Internecie, zagrożenia z nią związane oraz jak się chronić przed tego typu zagrożeniami.

Kolejne spotkanie ze studentami WSB, zaplanowane na 29 listopada br., będzie dotyczyło wystąpień publicznych i jak nie dać się tremie. Uczniowie otrzymają praktyczne porady jak „zabłysnąć” podczas egzaminu ustnego, rozmowy o pracę oraz jak opanować tremę w czasie mówienia do innych.

Temat ten jest bardzo ważny ponieważ, bez wątpienia, jedną z kluczowych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym jest umiejętność oddziaływania na innych poprzez skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne.


 „Słuchać i usłyszeć innych”

W ramach kontynuacji współpracy z KULCZYK FOUNDATION, szkolni doradcy zawodowi otrzymali do dyspozycji unikalne scenariusze zajęć warsztatowych, które w atrakcyjny sposób kształtują kompetencje społeczne a w szczególności te związane z empatią i wchodzeniem w relacje z innymi.

Głównym celem takich  lekcji jest pomoc uczniom w lepszym poznaniu siebie, swoich emocji, wartości i motywacji, a także zrozumienie emocji, uczuć, niepokojów i potrzeb innych ludzi.

Zeszyt zawiera scenariusze warsztatów poświęconych rozwijaniu umiejętności przydatnych w debatowaniu oraz propozycje tematów debat. Młodzież przy ich pomocy uczy się m.in. radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi, stawiania właściwych pytań, precyzyjnego wrażania własnych opinii oraz poszanowania dla odmiennego zdania rozmówców. Podczas debat uczniowie mają szansę wypowiedzieć się na ważkie tematy, poczuć się pewniej w dyskusji oraz podzielić się swoimi wątpliwościami. Dzięki temu każdy uczeń zyskuje możliwość poznania puntu widzenia innych osób a przez to lepszego ich zrozumienie.

Ostatecznym efektem przeprowadzonych  lekcji według proponowanych scenariuszy będzie większa otwartość i tolerancja wśród młodzieży, jak również większa chęć i umiejętność rozładowania napięć poprzez konstruktywną rozmowę.


OLIMPIADA  Z WIEDZY O PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU KARIERĄ ZAWODOWĄ

PRZYGOTOWANIE

Drodzy uczniowie!

Przed Wami kolejna, już IX edycja Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Olimpiada przebiega w trzech etapach: dwa pierwsze przebiegają drogą internetową, natomiast FINAŁ odbywa się corocznie w kwietniu w Warszawie. Uczestniczy w nim 16 finalistów z całej Polski.

Poniżej znajdziecie źródła, z których najlepiej korzystać podczas przygotowywania się do olimpiady.

Jak co roku, zgodnie z założeniami programowymi Olimpiady, tematyka kolejnych zadań będzie dotyczyła tego, co łączy się z poradnictwem zawodowym – proces podejmowania decyzji edukacyjnych, struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce, zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz poruszanie się na rynku pracy. W tym roku szczególną uwagę chcemy zwrócić na kwestie związane z wejściem na rynek pracy, podejmowaniem pierwszej pracy i samozatrudnieniem.

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tegorocznej Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową i chcą się do niej przygotować, zachęcamy do odwiedzenia strony:

http://doradztwo.ore.edu.pl/

Strona zawiera kilka bardzo ciekawych i przydatnych zakładek, np.:

Z całą pewnością na poszczególnych etapach Olimpiady bardzo przyda się wiedza, jaką zdobywacie w szkole ponadgimnazjalnej w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Szczególną uwagę warto zwrócić na tematy:

Uczestnicy Olimpiady powinni wykazać się umiejętnością poszukiwania informacji edukacyjnej i zawodowej. Zachęcamy Was zatem do samodzielnego poszukiwania cennych informacji np. na portalu Pracuj.pl. Jest to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy ofert pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

Warto również dotrzeć do Przewodnika Pracodawcy 2017/2018, który stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesu rekrutacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych czy pierwszych dni w pracy, ale także zawiera bazę wizytówek kluczowych pracodawców, dzięki czemu każdy młody człowiek będzie w stanie lepiej poznać bądź znaleźć swojego wymarzonego pracodawcę. Publikacja ta jest również bez wątpienia inspiracją do dalszego rozwoju, co jest niezbędne szczególnie na początku drogi zawodowej!

Na kolejnych etapach Olimpiady bardzo przydatną może okazać się również lektura publikacji, które powstały jako jeden z efektów dwóch Projektów realizowanych przez PARP – „Firma Rodzinna” oraz „Moja historia, moja firma”. W dwóch publikacjach znajdują się opowieści polskich przedsiębiorców. Dużo o sukcesji i sukcesorach. Poniżej linki do wskazanych publikacji.

http://www.firmyrodzinne.eu/strona/publikacje

http://firmyrodzinne.eu/sites/default/files/attachments/Firma_rodzinna._Opowiesci_polskich_przedsiebiorcow2.pdf

Warto też skorzystać z zasobnika doradcy zawodowego:  http://www.sdsiz.com.pl/zasobnik

i platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europihttps://ec.europa.eu/epale/pl

oraz dwa Funpage na Facebooku: Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową oraz Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, wystarczy  polubić i skorzystać z zamieszczanych tam zasobów.   

Przyda się też wiedza na temat narzędzi do tworzenia prostych animacji, czy też tworzenia cyfrowych opowieści, komiksów, czasopism, broszur, etc.


„Statystyka mnie dotyka”

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w statystycznej rywalizacji w 10. jubileuszowej edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”.

3 grudnia br., na stronie: http://stat.gov.pl/pts_konkurs/konkurs/index.html ogłoszone zostaną: zadania konkursowe, terminarz konkursu oraz kryteria oceny prac.

Warto zauważyć, że nagrodzeni, indywidualnie, zostaną członkowie trzech zespołów, których prace i wystąpienia Komisja Konkursowa uzna za najlepsze merytorycznie, najciekawsze i najbardziej kreatywne.

Wsparcia merytorycznego udzielą Wam  nauczyciele przedsiębiorczości: Smektała, A. Sąsiadek, M. Byrtek.


ROK SZKOLNY 2017/2018

                               “Wiem. Czuję… Pomagam!”

Szkolny Klub Przedsiębiorczości w ramach współpracy z Kulczyk Foundation w projekcie “Wiem. Czuję… Pomagam!”, otrzymał kolejne materiały edukacyjne służące wychowaniu odpowiedzialnych, mądrych i dobrych ludzi.
Dziękujemy.

 


Nominacja do Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

Dzięki zaangażowaniu uczniów ZSP w realizację projektów społecznych w ramach SKP, nasza szkoła ma szansę znaleźć się w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości. 

Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów. Tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

Patronem rankingu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzeczpospolita.


                                    Maksymilian na „maxa”

Maksymilian Wesołek – „silne ogniwo” Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, już dziś – absolwent naszej szkoły, spróbował swoich sił w konkursie „Milion ma Bank” dotyczącego mechanizmów światu finansów i …..osiągnął sukces.

Maksymilian wielokrotnie z powodzeniem reprezentował uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach ekonomicznych w latach 2014 – 2018, a swoje umiejętności gospodarowania własnymi zasobami finansowymi może zaliczyć do grupy najważniejszych kompetencji, które przydadzą się każdemu młodemu człowiekowi kończącemu edukację szkolną.

Opiekunowie SKP gratulują i życzą kolejnych sukcesów.


Aktywna realizacja programu nauczania zawodu

Uczniowie klasy I i II uczący się w zawodzie sprzedawca zwiedzili 1 marca 2018 roku Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Śremie. Głównymi celami wycieczki było zapoznanie z procesem wytwarzania mleka i produktów mlecznych i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego, poznanie specyfiki wykonywanych zawodów oraz wymagań i predyspozycji niezbędnych do wykonywania pracy na prezentowanych stanowiskach.

Dla uczniów była to praktyczna lekcja, dzięki której mieli możliwość poznania funkcjonowania przedsiębiorstwa i gospodarki poprzez powiązanie rolnictwa, przemysłu i usługi. Kierownik Produkcji p. Bogdan Sendrowicz i Mistrz Produkcji p. Mariusz Kmiecik w ciekawy sposób przybliżyli uczniom tajniki linii produkcji jak również sposoby przetwarzania mleka i uzyskania w ten sposób produktów mlecznych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się laboratorium, w którym p. Magdalena Kaczmarek opowiadała jak przeprowadza się analizy m.in. na zawartość wody w mleku, tłuszczu, białka, obecności antybiotyków.

Na zakończenie wizyty w mleczarni każdy ze zwiedzających mógł skosztować  produktu  „prosto z linii produkcyjnej” i zajrzeć również do firmowego sklepu. Wycieczka była źródłem wiedzy i dostarczyła wszystkim uczniom wielu wrażeń. 


Uczniowie z pasją!

Społeczność ZSP oglądała 5 lutego wystawę Mam pasję”, którą zorganizowano w szkolnej pracowni  przedsiębiorczości z inicjatywy opiekunów SKP. Autorami prezentowanych dzieł byli młodzi artyści z naszej szkoły: Julia Żakowska z 4 TG oraz Kamil Cieślak z 3 TT.
Julia prezentowała zdjęcia, bo jej pasją jest fotografia, a Kamil szeroko rozumiane rękodzieło, bo jego hobby to tworzenie pięknych rzeczy różnymi technikami. Nasi utalentowani uczniowie opowiadali, jak rodziła się ich pasja oraz podzielili się wiedzą dotyczącą dziedzin, którymi się zajmują. 
W przyszłym roku kolejne odsłony. Już dziś zapraszamy chętnych.
Szkolna wystawa „Mam pasję” miała na celu wypromowanie indywidualnych talentów uczniów naszej szkoły.

Więcej zdjęć w zakładce GALERIA SKP.


 „Świadomy konsument”

Jak ważne dla każdego jest bycie świadomym konsumentem przekonali się 19 stycznia uczniowie klas pierwszych technikum turystycznego, gastronomicznego i samochodowego, którzy uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta Lucyną Bykowicz.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw klienta. Pani Bykowicz przybliżyła młodzieży nowe regulacje prawne, posługując się wieloma przykładami ze swojej praktyki zawodowej. Ponadto udzieliła wskazówek, jak radzić sobie w sytuacjach,  gdy zakupiony przez konsumenta towar nie spełnia oczekiwanych funkcji. Nie zabrakło również informacji branżowych dotyczących tabeli frankfurckiej służącej do określania odszkodowania w usługach turystycznych.

Ucząc się podstaw działalności gospodarczej w każdym zawodzie ważne jest łączenie teorii z praktyką, a cykliczne spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta wpisują się  w realizację tej zasady.


Akcja charytatywna Opatrunek na Ratunek”

W miesiącu grudniu 2017 r. uczniowie ZSP po raz siódmy zostali zaproszeni przez Szkolny Klub Przedsiębiorczości do wsparcia akcji charytatywnej, prowadzonej przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”.

Ideą Akcji „Opatrunek na Ratunek” była zbiórka materiałów nadających się do opatrywania ran. Zebrane materiały wysyłane są  do misyjnych szpitali, które pomagają na całym świecie.

Zbiórka materiałów opatrunkowych na terenie ZSP zakończyła się 15 stycznia 2018 r.

Zebrane artykuły w najbliższym czasie zostaną przekazane przez koordynatora akcji p. M. Smektałę do  Fundacji „Redemptoris Missio” mieszczącej się w Poznaniu.

Wszystkim, którzy w aktywny sposób wsparli tę szczytną inicjatywę dziękujemy za wrażliwość i dobre serce…

Otrzymaliśmy również podziękowania od Fundacji.

           


Współpraca z Fundacją Edukacji dla Demokracji

Dla opiekunów SKP rok 2017 był rokiem pracy z „Bardzo Zrównoważonym Kalendarzem”, który otrzymaliśmy w ramach współpracy z zespołem Fundacji Edukacji dla Demokracji.

Kalendarz, oprócz podstawowych informacji o każdym Celu Zrównoważonego Rozwoju (CZR) przyjętym przez ONZ w grudniu 2015 roku,  zawierał również linki do scenariuszy lekcji poruszających problematykę danego celu. A cele te to m. in.:  „Dobre zdrowie to lepsze życie” , „Razem dla klimatu”, „Globalne (nie)równouprawnienie”, „Edukacja może zmienić cały świat”.

Ponadto w każdym miesiącu zwracano szczególna uwagę na poszczególne dni dedykowane różnym wyzwaniom globalnym, które stały się okazją do rozmów na dany temat. Przypomnieliśmy zatem zarówno o Międzynarodowym Dniu Pokoju,  Światowym Dniu Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci  czy Światowym Dniu Żywności.

Pożegnaliśmy rok 2017 i kalendarz zniknął ze ściany w pracowni przedsiębiorczości, ale na edukację globalną dobry jest każdy z 365 dni w każdym nowym roku. Więc współpracę kontynuujemy!


Milion na Bank – spróbuj swoich sił!

Umiejętność gospodarowania własnymi zasobami finansowymi można zaliczyć do grupy najważniejszych kompetencji, które przydadzą się każdemu młodemu człowiekowi kończącemu edukację szkolną. Problem w tym, że z racji wybitnie praktycznego charakteru edukacji finansowej, ciężko, jeśli w ogóle to możliwe, pokazać różne warianty postępowania i nauczyć młodzież podejmować racjonalne decyzje finansowe na etapie edukacji szkolnej.

W szkole brakuje zajęć praktycznych, które pomogłyby lepiej zrozumieć złożony świat finansów. W zasadzie – poza projektami edukacyjnymi jako formą uzupełniającą program nauczania – szkoła nie będzie w stanie rozwinąć kompetencji finansowych młodzieży. Można inwestować wiele sił i środków w zajęcia szkolne z edukacji finansowej, ale one są tylko pewnym wprowadzeniem teoretycznym do świata finansów. Te kompetencje rozwijamy przez całe życie i większość ludzi wciąż uczy się na swoich błędach. Czy jest jakaś inna opcja? Pewną pomocą mogą być gry symulacyjne, które odwzorowują mechanizmy rynku finansowego i pozwalają na sprawdzenie skutków dobrych lub złych decyzji finansowych.

Jedną z propozycji aktywności, która może pomóc lepiej zrozumieć mechanizmy świata finansów jest konkurs „Milion na Bank”. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół średnich (ponadgimnazjalnych).

Celem gry jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł w jak najmniejszej liczbie tur.

Aby wziąć udział w Konkursie „Milion na Bank”,  zagraj o PIERWSZY MILION w grze inwestycyjnej:

Rejestracja zgłoszenia jest możliwa od 18.12.2017, a zagrać w grę należy nie później niż do końca dnia 15.02.2018 r. Do 20.02.2018 r. nastąpi ogłoszenie wyników.

Informacje o Konkursie „Milion na Bank”, regulamin oraz materiały uzupełniające dostępne są na stronie – http://www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank.

Natomiast osoby, które chcą „poćwiczyć” różne warianty zachowań na rynkach finansowych, zapraszamy na Trening na stronę gry edukacyjnej Pierwszy Milion – http://www.1milion.edu.pl/pl/site.html.

Organizatorami konkursu „Milion na Bank“ są Fundacja Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!

Konkurs zorganizowany został w ramach wspólnej inicjatywy Sektorowego Projektu „Bankowcy dla Edukacji” oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorczości „Tydzień dla Oszczędzania” (edycja 2017).


Akcja „Opatrunek na Ratunek”

Uczniowie klasy 1 TGF jako pierwsi przekazali materiały opatrunkowe, strzykawki, igły i inne zebrane materiały sanitarne na rzecz trwającej akcji Opatrunek na Ratunek”.
 a
Dziękujemy za wielkie serce” młodzieży i jej wychowawcy.
 a

Grudzień – miesiąc sprzedawców!

Kolejne inicjatywy w ramach projektu MIESIĄCE ZAWODÓW.

Tym razem reklama w formie plakatów promujących zawód sprzedawcy, których autorami są uczniowie zdobywających wykształcenie w tym kierunku.

 Ekspozycja plakatów w galerii SKP. Na szkolnych korytarzach znajdziecie ich więcej!


Kolejne zajęcia z serii „Nauczanie przez granie”

W grze „CV. Co by było, gdyby…” spotykamy się z zupełnie przyziemnymi wyzwaniami. Ot, chociażby musimy przemyśleć, co przyniesie nam więcej korzyści: podróż dookoła świata czy studia MBA, małżeństwo czy praca w korporacji? Na wszystko nie starczy czasu, energii ani pieniędzy – jak to w życiu! Podobne decyzje podejmuje się na co dzień, ale kto nie chciałby części z nich zmienić i w ten sposób napisać swój życiorys  na nowo?

Tytuł mówi tutaj sam za siebie.

Grę użytkujemy dzięki współpracy SKP ze śremskim odziałem MCK. Dziękujemy.

Zapraszamy do galerii SKP.


Mikołajkowe niespodzianki od SKP!

Dominika Wojtkowska, Dominik Połomski, Oskar Barański i Daniel Zioło, którzy brali udział w ogólnopolskich konkursach o tematyce ekonomicznej, otrzymali mikołajkowe podziękowania – niespodzianki, których się zupełnie nie spodziewali.


Mam pasję!

Jeśli masz hobby, pasję lub wyjątkowe zainteresowania, to Szkolne Koło Przedsiębiorczości zaprasza Cię do udziału w organizowanej wystawie pt. Mam pasję!

W ramach wystawy zostanie zorganizowana prezentacja zgłoszonych przez autorów prac.

Prace mogą mieć różnorodną formę (np. potwierdzenie osiągnięć, zdjęcia, prace ręczne).

To Twoje „5 minut”.  Pochwal się swoimi osiągnięciami.

Zapraszamy do udziału!

ZAPISY: do 19 grudnia 2017 r.

INFORMACJA: p. Dorota Mansfeld – pedagog szkolny, p. Małgorzata Smektała – prac. K

TERMIN WYSTAWY: II połowa stycznia 2018


Warsztaty „BZ WBK S.A. – BANK JAKI CHCĘ”

W ramach realizacji programu „Przedsiębiorca w handlu” 27 listopada uczennice klasy 3 we  uczestniczyły w zajęciach warsztatowych w śremskim oddziale BZ WBK.

Obok procedury zakładania firmy „krok po kroku”, zalet posiadania konta bankowego, poznały działania banku dotyczące bezpiecznej bankowości internetowej i mobilnej.  Nauczyły się także pobierać Kod QR i poruszania się po sieci BZ WBK.

Był również konkurs z nagrodami „Moje konto”.

Więcej zdjęć  w Galerii SKP: https://zsp-srem.pl/z-zycia-zsp/szkolny-klub-przedsiebiorczosci/galeria/


Do wpierających działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości!

Wiktoria Skrzypczak

W związku z oficjalnie otrzymaną informacją o zawieszeniu akcji ekologicznej „Stań po zielonej stronie mocy” informuję, że zebrane baterie zostały przekazane do Przedszkola „Raj Psotników” w Pogorzeli.

Jak dotąd przekazaliśmy 4118 sztuk baterii (w tym 2730 sztuk osobiście przekazała  Wiktoria Skrzypczak z klasy 1 TST).

Instytucja ta pozyskuje w ten sposób środki  finansowe na wsparcie  rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

Mam nadzieję, że nadal będziemy aktywnymi uczestnikami zbiórki baterii w celu kontynuacji wsparcia potrzebujących maluchów.

Dla zwiększenia motywacji będę prowadzić szkolny ranking zebranych baterii.

                              Dziękuję za pomoc w organizacji dobra

                               Opiekun SKP

                                                                                          Małgorzata Smektała


Rusza Akcja „Opatrunek na Ratunek”

Misjonarze nieustannie proszą o bandaże, strzykawki, igły, plastry i rękawiczki jednorazowe dla swoich podopiecznych.

Aby móc odpowiedzieć na ich prośby, rozpoczynamy wsparcie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”  w Poznaniu. 

Dzięki środkom pochodzącym z tej Akcji znacznie poprawi się jakość opieki lekarskiej świadczonej przez misyjne szpitale i przychodnie.

Liczy się każdy bandaż!

Zbieramy do połowy stycznia wszelkiego rodzaju gazy, bandaże, plastry, rękawiczki jednorazowe, strzykawki i igły (uwaga: nie zbieramy wody utlenionej).

Jeśli chcielibyście dołączyć do naszej Akcji  – serdecznie zachęcamy!

Miłością zmieniajmy świat, teraz jest na to czas!


Realizujemy program „Otwarta firma”

Po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości obchodzonego w tym roku  od 13 do 19 listopada jednocześnie w 160 krajach.

W tym tygodniu uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych będą spotykać się z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Celem przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Kontakt z przedstawicielami firm oraz instytucji umożliwia uczniom m. in.  poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy, przygotowuje ich do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej.

W ubiegłorocznej, dziewiątej edycji programu „Otwarta firma”, wzięło udział 2 960 firm i instytucji z całej Polski, 84 555 uczniów, 721 szkół – a my byliśmy jedną z nich. Nasze działania zostały docenione przez kapitułę konkursu na Najaktywniejsza Szkołę, która przyznała nam tytuł laureata w kategorii Najaktywniejsze Szkoły Ponadgimnazjalne. Niebawem otrzymamy certyfikat potwierdzający nasz sukces oraz pamiątkową statuetkę.

LaureaciOF2016-2017

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Najaktywniejszą Szkołę 

          w ramach programu Otwarta firma

jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.


XVI edycji SIGG 

16 października wystartowały zapisy do XVI edycji SIGG

– Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

Czas na zgłoszenie do 10 listopada 2017 roku!

Kto może wziąć udział w SIGG?

Do wzięcia udziału w grze zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcieliby nauczyć się inwestować na Giełdzie przy użyciu wirtualnych środków. Dzięki platformie GPWtr@der uczniowie będą mogli sprawdzić swoje umiejętności inwestowania w akcje, ETF-y oraz kontrakty terminowe. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, to dla młodzieży okazja, aby dowiedzieć się więcej o polskim rynku kapitałowym, poznać rodzaje instrumentów finansowych notowanych na GPW i spróbować swoich sił posługując się wirtualnymi środkami.

Na czym polega SIGG?

SIGG ma postać internetowej gry inwestycyjnej. Uczestnicy, pod opieką nauczyciela, zakładają zespoły liczące od 2 do 4 osób. Każdy Zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym oraz ma możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy ponad trzydziestu koordynatorów regionalnych współpracujących z organizatorami projektu. W tym roku przewidziano trzy etapy gry:

– etap 1 na akcjach i ETF-ach,

– etap 2 na kontraktach terminowych,

– Finał w Sali Notowań GPW.

Dlaczego warto wziąć udział w SIGG?

SIGG wyjaśnia prawa rządzące rynkiem, uczy funkcjonowania instrumentów giełdowych i zasad inwestowania na giełdzie. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystują do samodzielnego dokonywania wirtualnych transakcji giełdowych. Poprzez udział w tym projekcie młodzi ludzie uczą się mechanizmów działających na giełdzie, mają możliwość poznania w praktyce zasad inwestowania, zdobycia umiejętności analizowania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie. To cenne umiejętności i doświadczenia przygotowujące do poruszania się w przyszłości na rynku finansowym, a także na rynku pracy. Do udziału zachęcają oczywiście także atrakcyjne nagrody – nawet do 10 tysięcy złotych dla najlepszego zespołu. Łączna pula nagród wynosi ponad 80 tys. zł!

Jak się zarejestrować?

Pierwszy krok wykonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na www.sigg.gpw.pl. Następnie, każdy z uczniów zakładając swoje konto wybiera szkołę, nauczyciela oraz Zespół. Całość rozpoczyna rozgrzewka, czyli gra testowa, a potem czas na emocje, naukę połączoną z zabawą, a dla najlepszych prawdziwą wygraną.

Projekt organizowany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Współorganizatorem jest Fundacja GPW, a Partnerem Strategicznym Fundacja im. Lesława A. Pagi.

SIGG w ZSP!

Nasza szkolna drużyna WILKI GIEŁDOWE w składzie  Marcin Parzy, Jakub Radajewski oraz Maksymilian Wesołek to doświadczeni gracze giełdowi, którzy już po raz czwarty biorą udział w grze osiągając  wysokie notowania.


Interakcje z „chłopskimi przedsiębiorcami” w ZSP

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 Szkolny Klub Przedsiębiorczości ZSP wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP Śrem zorganizował 17 października międzyszkolny turniej „Chłopskiej Szkoły Biznesu” o Puchar Starosty Śremskiego.

Do pojedynku stanęło 5 szkół ponadgimnazjalnych: gospodarz turnieju  ZSP, LO, ZSE, ZST oraz ZSR z Grzybna. Wynik gry zależał w głównej mierze od  inicjatywy, pomysłów i umiejętności negocjacyjnych członków drużyn, a także od  gospodarowania posiadanymi zasobami (czasem, pieniędzmi i towarami). Takimi zdolnościami wykazały się wszystkie zespoły i chociaż puchar wywalczyli uczniowie LO to wszystkie drużyny świetnie się bawiły, zintegrowały oraz rozwinęły swoje kompetencje społeczne.

Nasza drużyna cieszyła się z drugiego miejsca. Gratulacje wszystkim zawodnikom złożył wicestarosta Janusz Przywara.

Skip to content