Szkoła Projekty

„Praktyki Erasmus+  zapewniają utrzymać najwyższy
poziom kształcenia
zawodowego”.

Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich  we współpracy z niemiecką firmą  Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH w Siegmundsburg realizuje projekt  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” w sektorze obejmującym kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: mobilność edukacyjna pt.:

W ramach projektu  30 uczniów z klas  turystycznych i gastronomicznych wyjedzie na 4-tygodniowe praktyki do Niemiec, gdzie będą  je realizować w  tamtejszych hotelach. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymają:

Oprócz wzbogacenia wiedzy i doświadczeń związanych z przyszłym zawodem, udział w projekcie pozwoli naszym uczniom poszerzyć kompetencje mentalne i międzykulturowe, zdobyć nowe doświadczenia, poznać ciekawych ludzi, nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności a także zwiedzić malowniczą Turyngię.

Terminy praktyk:

grupa I: 23.11-20.12.2018

grupa II: 22.03-18.04.2019

grupa III: 15.04-12.05.2020

 Już 3 września rusza rekrutacja na wyjazd I grupy.

Hotele w których będą realizowane praktyki  na terenie Niemiec (nazwa/miejscowość)

  1. Gobel’s Hotel Aqua Vita/Bad Wildungen-Reinhardshausen
  2. Hotel Herzog Georg/ Bad Liebenstein
  3. Hotel Rennsteig/ Masserberg
  4. Forsthaus Thiemsburg –FV Fleischwaren – vertiebs –Gmbh/Schonstedt OT Alterstedt
  5. Frezeithotel “Rhon Feeling”/Bernshausen/Urnshausen
  6. Kulturhotel Kaiserhof/Bad Liebenstein
  7. Gobel’s Redenberg/Rotenburg an der Fulda
  8. Posthotel Rotenburg/Rotenburg an der Fulda

 PROJEKT Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

ZIT-Poznan_Plakat projektu 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3.  Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 – 30.11.2019

BUDŻET PROJEKTU:

PARTNERZY PROJEKTU:

BIURO PROJEKTU:

Zespół Szkół Handlowych, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

tel. (61) 86 58 683 wew. 145

e-mail: biuro@kzks-poznan.pl

www.kzks-poznan.pl

Koordynator Projektu: dr inż. Krzysztof Symela, e-mail: krzysztof.symela@itee.radom.pl

Zastępca Koordynatora: dr Mirosław Żurek, e-mail: misroslaw.zurek@itee.radom.pl

 

OPIS PROJEKTU

 Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział 1140 uczniów (330 kobiet) w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie 23 szkół zawodowych (19 w Poznaniu, 3 w Powiecie Śremskim, 1 w Gminie Oborniki), w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

Działania i zadania realizowane w projekcie

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące realizację czterech GRUP DZIAŁAŃ (łącznie 23 zadania):

I GRUPA DZIAŁAŃ

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Nr   Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu Termin realizacji
1 Sporządzenie z udziałem pracodawców opisów wymagań stanowisk pracy (w tym predyspozycji zawodowych), na których mogą być zatrudnieni w MOF Poznania absolwenci z 66 zawodów szkolnych prowadzonych w szkołach (badania prowadzone u pracodawców dla 66 zawodów szkolnych powiązanych ze stażami i praktykami uczniów) (zad. 1)  

01.04.2017

31.12.2018

2 Organizacja, walidacja i certyfikacja nabytych efektów uczenia się przez uczniów w trakcie dodatkowych zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodzie (zad. 8) 01.07.2017

30.09.2019

3 Dostosowanie 66 programów nauczania dla zawodów do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez uwzględnienie opisów wymagań na stanowiskach pracy i predyspozycji zawodowych (zad. 9) 01.09.2017

28.02.2019

4 Organizacja i przeprowadzenie 1140 staży/praktyk zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów technikum/zasadniczych szkół zawodowych (zad. 13) 01.01.2018

30.11.2019

5 Identyfikacja w oparciu o udoskonalone programy nauczania dla zawodu oraz opisy wymagań na stanowiskach pracy luk kompetencyjnych 1140 uczniów zainteresowanych odbyciem staży lub praktyk zawodowych u pracodawców (zad. 15) 01.01.2018

31.07.2019

6 Przeprowadzenie z udziałem pracodawców walidacji i certyfikacji nabytych efektów uczenia się przez uczniów uczestniczących w stażach i praktykach w firmach/przedsiębiorstwach (zad. 17) 01.05.2018

30.11.2019

7 Opracowanie i doskonalenie poradnika „Wdrażanie z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych kształcenia dualnego w MOF Poznania” dla przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców (zad. 22) 01.12.2018

30.11.2019

8 Zbudowanie i doskonalenie platformy komunikacji między pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju kształcenia dualnego – klasy patronackie (zad. 23) 01.01.2019

30.11.2019

II GRUPA DZIAŁAŃ

Wyposażenie/doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały

Nr   Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu Termin realizacji
1 Doposażenie/wyposażenie w 23 szkołach pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego i przeszkolenie ok 80 nauczycieli z obsługi (zad. 5) 01.05.2017

30.09.2018

2 Opracowanie materiałów: modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych (poradników dla ucznia (U) i nauczyciela(N)), wspierających realizację podstawy programowej w zawodach (zad. 21) 01.12.2018

31.07.2019


III GRUPA DZIAŁAŃ

Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz innych nauczycieli

Nr   Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu Termin realizacji
1 Doskonalenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ) (zad. 3) 01.05.2017

30.11.2019

2 Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ), w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów (zad. 20) 01.12.2018

31.05.2019


IV GRUPA DZIAŁAŃ

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży

Nr   Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu Termin realizacji
1 Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla techników i Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla zasadniczych szkół zawodowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOFP) – zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniem ministra w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (zad. 2)  

 

01.04.2017

30.11.2017

2 Adaptacja wg indywidualnych projektów aranżacji wnętrz 23 sal lekcyjnej pod potrzeby SPinKI z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie 23 „SPin(e)K” (zad. 4) 01.05.2017

30.09.2018

3 Sfinansowanie studiów podyplomowych prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu – zgodnie z programem rekomendowanym przez KOWEZiU (zad. 6.) 01.05.2017

30.11.2019

4 Powołanie Młodzieżowego Forum wymiany „dobrych praktyk” z doradztwa zawodowego i przeprowadzenie cyklicznych spotkań (zad. 7) 01.07.2017

30.11.2019

5 Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem (z uwzględnieniem staży i praktyk) standardów doradztwa zawodowego dla techników i standardów doradztwa zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych MOFP (zad. 10) 01.09.2017

30.11.2019

6 Opracowanie i doskonalenie narzędzia informatycznego wspomagającego nauczyciela doradcę zawodowego w pracy z uczniem w SPinCe (zad. 11) 01.12.2017

30.11.2019

7 Cykl szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, w tym przygotowanie do prowadzenie zajęć dot. Indywidualnego Planu Kariery (IPK )(zad. 12) 01.12.2017

31.10.2019

8 Opracowanie poradnika z rekomendacjami w zakresie zastosowania przez nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego, doradców zawodowych istniejących zasobów z doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z młodzieżą szkół prowadzących kształcenie zawodowe (zad. 14) 01.01.2018

30.11.2019

9 Opracowanie i doskonalenie zestawu 3 poradników metodycznych dla nauczyciela (N), ucznia (U) i rodziców (R): Jak zaplanować własny rozwój edukacyjno-zawodowy? Poradnik dla

uczniów ZSZ i T; Jak wspierać uczniów ZSZ i T w projektowaniu rozwoju edukacyjnozawodowego?

– poradnik dla nauczyciela (1 tom – poradnictwo indywidualne, 2 tom – poradnictwo grupowe);

Wspieram dziecko w planowaniu kariery zawodowej. Poradnik dla rodzica, wersja elektroniczna) (zad. 16.)

01.04.2018

30.11.2019

10  Organizacja dla uczniów szkół zawodowych i techników z MOF Poznania zajęć dodatkowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego (grupowe i indywidualne) wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Kariery (IPK) dla każdego uczestnika (zad. 18) 01.08.2018

30.11.2019

11 Opracowanie i doskonalenie lokalnej (Miasto Poznań) bazy danych informacji na temat oferty edukacyjnej przeznaczonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych (szkoły policealne), kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczelni wyższych (zad. 19) 01.09.2018

30.11.2019

                                        Planowane efekty (wskaźniki)

 


 

Program logo-mlode-kadry

maj 2015 – maj 2016

Program „Młode Kadry” to wyjątkowe przedsięwzięcie zbliżające dwa światy: edukacji i biznesu. Jego głównym celem jest szerzenie wiedzy motoryzacyjnej oraz ułatwienie młodzieży startu na rynku pracy.

Zespół Szkół Politechnicznych jest 17. placówką, która dołączyła do „Młodych Kadr”. Każda szkoła objęta tym programem otrzymuje sprzęt o wartości 100 tys. zł oraz pakiet szkoleń o wartości 30 tys. zł.

W ramach „Młodych Kadr” uczniowie uczestniczą w szkoleniach i programach trenerskich oraz odbywają praktyki i staże w InterCars i firmach partnerskich.

Udział w projekcie to dla uczniów klas o profilu samochodowym i ich nauczycieli szansa na zdobywanie cennego doświadczenia oraz możliwość śledzenia szybko zmieniającego się rynku motoryzacyjnego.

Porozumienie z wiodącymi firmami branży motoryzacyjnej to również przykład dobrej współpracy biznesu ze szkołą.

Inauguracja programu w ZSP – 22 maja 2015 r.  Relacja

Cykl szkoleń dla uczniów ZSP w ramach programu „Młode Kadry”.  Link


Projekt eTwinning „Traditional flavours of my country”
(„Tradycyjne smaki mojego kraju”)
wrzesień 2015 – kwiecień 2016

W projekcie biorą udział uczniowie klasy 2 TGT – grupa technikum gastronomicznego. Jego celem jest rozwinięcie umiejętności językowych i słownictwa za pomocą narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, poznanie tradycyjnych potraw, sposobów ich przygotowywania oraz słynnych szefów kuchni krajów partnerskich.

Szkołami partnerskimi, biorącymi udział w projekcie są: LP Gustave Eiffel, Reims – Francja, Gimnazija “Stevan Jakovljević”, Vlasotince – Serbia, IPSEOA di Cervia, Cervia – Włochy.

W ramach projektu uczniowie między innymi: wymienią się informacjami na temat swoich zainteresowań kulinarnych, przygotują wybraną potrawę z krajów partnerskich i stworzą przepisy typowych potraw naszego kraju. Zakończeniem projektu będzie stworzenie przez uczniów internetowej książki kucharskiej, w której będzie można znaleźć m.in. sylwetki słynnych szefów kuchni, przepisy tradycyjnych potraw krajów partnerskich i krótkie filmy instruktażowe.

eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+.

Założycielem i koordynatorem projektu realizowanego w naszej szkole jest p. Magdalena Bielecka.

projekt-magda_1


PROJEKT “JASNOWŁOSA PROWINCJA”

maj 2015 – grudzień 2015

Od maja do grudnia 2015 roku uczniowie naszej szkoły realizowali projekt „Jasnowłosa Prowincja” zainicjowany przez IPN, Związek Miast Polskich i ODN w Poznaniu, dopisując nowe rozdziały historii Polaków podczas II wojny światowej.

Celem projektu było przywrócenie pamięci o deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy i wpisanie historii tych wysiedleń w świadomość dzisiejszych Polaków i Europejczyków. Deportacje z ziem wcielonych do III Rzeszy, rozpoczęte jesienią 1939 roku, to zapomniany rozdział historii niemieckiej okupacji na ziemiach polskich. Ofiarami tych wysiedleń były setki tysięcy obywateli polskich. Ziemie tzw. „Kraju Warty” miały być całkowicie zgermanizowane – taki był zamysł nazistów – anektowane przez nich tereny stać się miały „Jasnowłosą Prowincją” wzorcowym krajem rasy germańskiej.

Wyrzuceni z domów…

Ograbieni z mienia…

Więzieni w obozach…

Deportowani…

Siedmioro uczniów ZSP, by lepiej zrozumieć historię państwa i regionu, włączyło się w działania projektowe i poszukiwali ofiar zbrodniczych działań nazistów. Nasi badacze (Lidia Bartczak i Dominik Szałaga z kl. 4 TGM oraz Weronika Piątyszek, Patrycja Iwaszkiewicz, Aleksandra Kmieciak, Joanna i Beata Wachowicz z kl. 3 TB) dotarli do pięciu świadków. Opisali oni własne przeżycia lub relacje swoich bliskich, udostępnili dokumenty, które się zachowały oraz ocalałe fotografie.

Opracowane przez uczniów wywiady i dokumenty zostały zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt w Poznaniu 3 grudnia 2015 roku. Będą też publikowane  na stronie: www.wypedzeni1939.pl

Dzięki wielogodzinnej pracy młodych badaczy historii wzbogacony został niepełny nadal obraz nazistowskich działań wymierzonych w Polaków na terenie Wielkopolski. Związek Miast Polskich przygotował z wcześniej zgromadzonych wspomnień i dokumentów wystawę, która była prezentowana w ponad 20 miastach Polski, a w 2016 będzie pokazana w Niemczech, być może znajdą się na niej również efekty pracy uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych.

Działania uczniów koordynowała pani Anna Pelińska-Koprucka.


UCZESTNICTWO W PROJEKTACH UNIJNYCH REALIZOWANYCH
PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE

Projekt „Daj mi szansę, a uwierzę w siebie – stanę się fachowcem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 80 uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu śremskiego zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa, poprzez zorganizowanie w okresie od IX 2009 – VIII 2011 kompleksowych działań edukacyjnych, umożliwiających dalsze kształcenie i efektywne wejście na rynek pracy.

projekt_fachowiec_1

Projekt „Fachowiec – dobra przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu było wyposażenie uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu śremskiego w umiejętności i wiedzę niezbędną do funkcjonowania na rynku pracy poprzez organizację kompleksowych działań edukacyjnych (zajęć w okresie od 1 III 2012 do 28 II 2014).


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH W ŚREMIE ORAZ ZWIĘKSZENIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WARTO WRAZ Z ZESPOŁEM SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH JAKO PARTNEREM STRATEGICZNYM
(projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego)

I. Od sejmiku średzkiego do parlamentu wolnej Polski
3 czerwca – 15 czerwca 2015 r.

Stowarzyszenie „WARTO” wraz z Zespołem Szkół Politechnicznych zrealizowało kolejny projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Do udziału w nim zaproszono uczniów gimnazjów z Kórnika i Zaniemyśla.
Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 14-17 lat, która wkrótce będzie pełnoletnia i uzyska uprawnienia do udziału w  wyborach parlamentarnych.

Celem projektu było rozwijanie postaw obywatelskich młodzieży i pokazanie ich wpływu na władzę, kształtowanie szacunku do prawa oraz uświadomienie młodym ludziom siły każdego głosu.

Formy realizacji projektu:
–  konkurs (3.06.2015 r., aula ZSP, udział wzięło 60 uczestników)
–  gra dydaktyczna  (dwuosobowe zespoły rozwiązywały zadania dotyczące  polskiego parlamentaryzmu)
–  przedstawianie scen z obrad polskiego sejmu z różnych okresów jego funkcjonowania (uczestnicy projektu z ZSP w ciekawej scenerii i w strojach z epoki, przedstawili kilka scen z obrad sejmów polskich od IX wieku przez XX-lecie międzywojenne po czasy współczesne – w  ten sposób przybliżyli wszystkim problemy ówczesnej Polski)
wyjazd do Warszawy (15 czerwca 2015 roku grupa 40 uczestników projektu zwiedziła budynek przy ul. Wiejskiej w Warszawie; przewodnik oprowadził zwycięzców projektu po wszystkich dostępnych dla zwiedzających miejscach oraz opowiedział o ciekawostkach z życia polskiego parlamentu).

Na spotkaniu podsumowującym projekt przekazano do szkół dyplomy, podziękowania oraz zdjęcia z realizacji projektu.

II. ”Młodzież na tropach przeszłości”
– gry miejskie w Śremie, Koźminie i Gostyniu śladami powstańców wielkopolskich w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
15 maja 2013
20 listopada 2013

Celem projektu były obchody 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Udział wzięli uczniowie z: ZSP w Śremie, LO z Koźmina i ZSZ z Gostynia.

W ramach projektu przeprowadzono w ciągu miesiąca 3 gry miejskie: w Śremie, Koźminie i Gostyniu, których trasy wiodły śladami powstańców wielkopolskich. Uczestnicy projektu zwiedzili także muzea Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu i Lusowie oraz wzięli udział w debacie na temat Powstania Wielkopolskiego. Szkoły otrzymały symboliczne rozetki i krzyże powstańcze przygotowane w warsztatach szkolnych ZSP w Śremie.

Zadaniem projektu było kształtowanie wśród młodzieży szacunku do historii regionalnej i umacnianie ich tożsamości lokalnej oraz rozwijanie kreatywnego myślenia, współpracy w grupie, korzystania z multimediów.

III. Od sejmiku średzkiego do parlamentu wolnej Polski
15 czerwca 2011 r.
30 października 2011 r.

Projekt skierowany był do uczniów z czterech szkół: ZSP w Śremie, I LO z Koźmina Wlkp, ZSZ z Gostynia oraz ZSR ze Środy Wlkp.

Celem projektu było rozwijanie postaw obywatelskich i pokazanie młodzieży jej wpływu na władzę, kształtowanie wśród młodzieży szacunku dla prawa i uświadomieniu jej siły każdego głosu w przeddzień wyborów.
Najistotniejszymi elementami projektu były: symulacja obrad sejmiku średzkiego, konkurs, przestrzenna gra dydaktyczna, wycieczka do polskiego parlamentu, którą uatrakcyjniło zwiedzanie Warszawy.

IV. „Dwie niepodległości 1918-1989, śladami powstańców wielkopolskich i ich potomków”
13 maja – 30 czerwca 2010 r.

Celem projektu było pogłębienie wiedzy młodzieży na temat powstania wielkopolskiego, losów powstańców, odnalezienie śladów ich działań już po odzyskaniu niepodległości w 1918, poznanie krajoznawcze wybranych miejsc Wielkopolski oraz pokazanie osiągnięć Wielkopolski w kontekście zmian jakie zaszły po 1989 r. i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

W projekcie poza ZSP udział wzięli również uczniowie z wielkopolskich szkół, których patronem są powstańcy wielkopolscy: I LO z Koźmina Wlkp, ZSZ z Gostynia, ZSZ z Wrześni oraz LO z Wągrowca wraz z Oddziałem PTTK Wągrowiec.


INNE PROJEKTY

Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”

Akcja „Mam Haka na Raka” skierowana była do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, której nadrzędnym celem było kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych.

Uczniowie z ZSP zaangażowali się w 6. edycję programu, który dotyczył czerniaka. Reprezentanci szkoły pod opieką p. Anny Nowak m. in. przeprowadzili szkolny happening z konkursem wiedzy o budowie i funkcjach skóry oraz zbiórkę podpisów (ok. 1700) pod deklaracją “zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego”. Zorganizowali także spotkanie ze Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka oraz prelekcje m. in. w Gimnazjum nr 2 im. Ks. Wawrzyniaka w Śremie oraz w Ośrodku Kształcenia Zawodowego przy ul. Sikorskiego. Udało się również pozyskać patronat: Starosty Śremu, Burmistrza Śremu, Stowarzyszenia „Warto”, gazety Tydzień Ziemi Śremskiej oraz Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Basismed.

„Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi”

Projekt realizowany był w okresie od 28 III 2011 do 28 III 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j. i współpartnerów projektu AG Doradztwo Adam Górski oraz Syntra West.
Celem głównym projektu było stworzenie, przetestowanie oraz upowszechnienie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi wspomagających proces dydaktyczny w zakresie nauczania i kreowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski, w ramach nauczania przedmiotów „Podstawy Przedsiębiorczości” i „Ekonomia w praktyce”.

Skip to content