Szkoła Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zsp-srem.pl/

Data publikacji strony: 2002-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Data ostatniej aktualizacji – po przeglądzie: 2024-03-29

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 3. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 4. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 5. Mapa placówki nie jest dostępna. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Zespołu Szkół Politechnicznych  im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir  Jędraś wicedyrektor@zsp-srem.pl Kontaktować można się także z sekretariatem szkoły szkola@zsp-srem.pl, tel. 61 28 30 353.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie posiada dwa budynki dwukondygnacyjne przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 30 i 31.
 2. Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych, który znajduje się od strony płyty boiska. Do drugiego budynku można wejść od strony ul. ks. J. Popiełuszki bezpośrednio z parteru.
 3. Budynek nie posiada wind.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 30 na zapleczu sali gimnastycznej.
 5. Na terenie szkoły nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content