Praktyki Egzamin zawodowy – OKE

Drogi uczniu, rodzicu, pracodawco!

Egzamin ten zdają uczniowie branżowej szkoły I stopnia odbywający zajęcia praktyczne u pracodawców, którzy nie są rzemieślnikami, nie są zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Izby Rzemieślniczej oraz uczniowie uczący się w technikach.

Przystąpienie do egzaminów zawodowych jest obowiązkiem uczniów. Nie wywiązanie się z niego skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły.

Warunkiem ukończenia branżowej szkoły I stopnia jest więc przystąpienie do egzaminu zawodowego. Jeżeli egzamin składa się z dwóch części (teoretycznej i praktycznej), warunek przystąpienia do egzaminu dotyczy obu części.

Uczeń technikum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli przystąpił do wszystkich części egzaminu zawodowego, który był przeprowadzany w danej klasie.

Podstawa prawna:
 – Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2024 poz.750);
 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2023 poz. 1119).

Na stronie OKE Poznań znajdziecie Państwo informacje:

Link do strony https://www.oke.poznan.pl/cms.5430.egzamin_zawodowy.htm

Skip to content