Szkoła Historia

Początki szkolnictwa zawodowego w Śremie

1877
Powstaje pierwsza szkoła zawodowa w Śremie. Ks. Piotr Wawrzyniak zakłada przy Towarzystwie Przemysłowym Wieczorową Szkołę dla Rzemieślników.
1883
Przy Polskim Towarzystwie Przemysłowym otwarto Dokształcającą Szkołę Rzemieślniczą, obowiązkową dla uczniów i pracowników rzemieślniczych do lat 18.
1892(1895)
Felicjana Szczerbińska wraz z Ludwiką Radziejewską, w swoim domu przy ul. Poznańskiej, zakłada Szkołę Gospodarstwa Kobiecego i Pracy Domowej dla Dziewcząt Polskich w Śremie. Według jednych źródeł szkoła powstała w 1892 roku, według innych w 1895. Była to jedyna tego typu placówka w całym państwie pruskim. Istniała do 1910 roku.
1918
Powstaje Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa, zwana później Kupiecką, Rzemieślniczą, wreszcie Przemysłową. Szkoła ta była placówką wieczorową, do której uczęszczania zobowiązani byli wszyscy pracownicy miejscowych zakładów przemysłowych, rzemiosła i handlu w wieku do lat 18, funkcjonowała w budynku szkoły podstawowej.

Historia szkoły

1945
Pierwsza nowa powojenna szkoła zawodowa w Śremie – Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa, powstała już 1 kwietnia 1945 roku na podstawie zlecenia Inspektoratu Szkolnego w Śremie pismem L. dz. 6/45. Szkołę organizował i był jej kierownikiem Antoni Tyśper.
1947-1951
Realizując ówczesną politykę oświatową, w celu podniesienia rangi szkół zawodowych, z dniem 12 lutego 1947 roku dotychczasową Publiczną Dokształcającą Szkołę Zawodową przekształcono w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową.
1951
We wrześniu tego roku nastąpiło kolejne przeorganizowanie szkolnictwa zawodowego w Polsce. Powstała Zasadnicza Szkoła Metalowa, w której z PŚSZ pozostali tylko uczniowie kształcący się w zawodach metalowych. Jej dyrektorem został Stanisław Szeszuła.
1 stycznia 1952
Szkoła zmieniła lokalizację otrzymując budynek po byłej garbarni przy ul. Chmielnej (późniejszej ul. Krasickiego i dzisiejszej ul. Popiełuszki). Przez pół roku mieściły się tam tylko warsztaty szkolne, a od 24 listopada 1952 roku zorganizowano tam wszystkie pomieszczenia szkolne, zarówno do nauki praktycznej jak i teoretycznej.

budynek byłej garbarni przejęty przez ZSZ w latach pięćdziesiątych

1 maja 1959
Nazwę szkoły zmieniono na Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obok kierunku metalowego rozpoczęto kształcenie w kierunku włókienniczym, a od 1961 r. nauczano sprzedawców. W szkole prowadzono też, począwszy od roku 1961/1962, oddział Technikum dla Pracujących.

1963
Powstaje Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu z filią w Śremie, w której uczniowie przygotowywani byli do pracy w powstającym w Śremie kombinacie przemysłowym – Odlewni Żeliwa. W 1975 ZSZ HCP otrzymał własny lokal przy ulicy Staszica.
4 września 1964 
Dokonano podziału szkoły. Powstały wówczas: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca (Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących).

5 października 1966 roku otwarto nowy budynek szkoły.

 

1966- budowa nowego budynku

Systematycznie poszerzano ofertę edukacyjną:
1969 – kierunki budowlane
1972 – liceum zawodowe.
W roku 1971/1972 było 1120 uczniów.

1974
Powstaje Zespół Szkół Zawodowych, w którego skład wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników, Liceum Zawodowe, Technikum Mechaniczne dla Pracujących, Szkoła Przysposabiająca do Zawodu, Oddziały Klas Specjalnych, Filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej HCP.

1978
Nadanie szkole imienia Stanisława Chudoby, a 11 lat później, w 1989 sztandaru. Obchodom Dni Patrona towarzyszyły liczne uroczystości: sesje popularno – naukowe, wystawy, rajdy i zawody sportowe, a szkoła gościła corocznie wielu znamienitych gości.

1984 – 1985
Budowa nowych pomieszczeń, dzisiejszych sal 23 i 24.

1998
Utworzenie kolejnego typu szkoły – Liceum Handlowego o specjalności sprzedawca – magazynier. W 1994 roku szkołę wraz z klasami zawodowymi sprzedawców przeniesiono do powstałego Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Wybickiego. Dopiero w 2013 roku klasy zawodowe (sprzedawcy) wróciły do naszej szkoły.

1997 
Pożar. Stary budynek szkoły został niemal całkowicie zniszczony. W ciągu niespełna roku, z zachowaniem zabytkowej architektury, został odremontowany, nowocześnie wyposażony i oddany do użytku w lutym 1998 roku.

ze zgliszcz

2002
Reforma szkolnictwa. W szkołach kontynuowana jest nauka w dotychczasowych klasach ponadpodstawowych oraz przyjmowani są uczniowie do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Powstają Licea Profilowane.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Chudoby zmienia nazwę na Zespół Szkól Mechanicznych im. Stanisława Chudoby, a w jego skład wchodzą: Technikum nr 3 (kształci w kierunkach: technik budownictwa (od 1992), technik technologii odzieży (od 1992), technik mechanik (od 2002), technik technologii żywności (od 2003); Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 (kształci we wszystkich kierunkach rzemieślniczych, w których uczniowie mają podpisaną umowę o kształcenie młodocianych w zakładach pracy, w tym uczniów w oddziałach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim); III Liceum Profilowane (planowane kształcenie w kierunkach odzieżowych i mechanicznych, jednak nigdy nie otwarto klas liceum profilowanego); Technikum dla Dorosłych nr 1 (kształcenie w kierunkach równoległych do kierunków w klasach młodzieżowych w Technikum nr 3).

2008
W naszej szkole odbyła się Wielkopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009. Zmieniono nazwę szkoły i nadano nowego patrona oraz sztandar.
Powstaje Zespół Szkół Politechnicznych imienia Powstańców Wielkopolskich w Śremie. W jego skład wchodzą:
– Technikum nr 3
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
– Technikum Uzupełniające nr 1
– Liceum Profilowane nr 3.

2009
W szkole powstaje ośrodek egzaminacyjny, dzięki któremu uczniowie mogą przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na miejscu.

2010
Tworzenie nowych kierunków kształcenia: Technik Usług Fryzjerskich (2010), Technik Usług Turystycznych (2011), Technik Pojazdów Samochodowych (2013).

2011
Termomodernizacja szkoły i generalny remont sali gimnastycznej.

termomodernizacja ZSP_09_08_2011 019

2012
Przebudowa Warsztatów Szkolnych. W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na kształcenie w zawodach mechaniczno – ślusarskich, część pomieszczeń warsztatowych zostaje wyremontowana oraz zmieniono ich przeznaczenie. Powstaje AULA mieszcząca 150 osób, pracownia fryzjerska, a w kolejnym roku pracownia budowlana.

budynek Warsztatów_13_04_2013 001

2013
W szkole powstaje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a w związku z reformą szkolnictwa zakończył się nabór do Technikum Uzupełniającego.

2014
Wybudowanie nowej, bogato wyposażonej pracowni diagnostyki samochodowej wraz z zapleczem socjalnym. Teren szkolny zyskuje nową płytę boiska z kostki brukowej. Nowoczesne wyposażenie zyskuje pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi klienta i pracownia turystyczna.

2017
Od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, zgodnie z reformą szkolnictwa, przekształcona zostaje w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. W roku szkolnym 2017/2018 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 funkcjonują oddziały  klasy drugiej i trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3.

Obecnie szkoła kształci prawie we wszystkich kierunkach, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która edukuje uczniów na wysokim poziomie. Jesteśmy jedną z niewielu szkół w powiecie, która posiada bardzo wysoką zdawalność egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Posiadamy bogato wyposażone pracownie, które spełniają wymogi CKE.
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań, grupy teatralno-wokalnej, samorządu uczniowskiego oraz wolontariatu.
Absolwent kończący naszą szkołę posiada wiedzę  ogólnokształcącą oraz zawodową.

Zespół Szkół Politechnicznych to nowoczesna szkoła z tradycjami!

 

Skip to content