Dla ucznia i rodzica COVID-19

Wznowienie zajęć praktycznych od 26 kwietnia,

praktyki zawodowe od 4 maja 2021

Od 26 kwietnia br. wznowione zostaną wszystkie zajęcia praktyczne w  szkolnych pracowniach zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego i obostrzeniami covidowymi. O szczegółach podziału grup poinformują nauczyciele prowadzący zajęcia. 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia  wracają na zajęcia praktyczne u Pracodawców w pełnym wymiarze, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Praktyki zawodowe klas II technikum po gimnazjum realizowane będą od 4 do 28 maja 2021 roku.  Sporządzone umowy pozostają ważne, tylko Pracodawcy zostaną poinformowani o przesunięciu terminu.

Więcej na stronie  Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie:

http://srem.icech.pl/wiadomosc,powrot-mlodocianych-pracownikow-do-zajec-praktycznych.html

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSP Śrem

                                                                                                                                                              Jacek Stawiński


Zajęcia praktyczne – przedłużono zawieszenie zajęć do 25 kwietnia br. 

z wyjątkiem klas III branżowej szkoły  i  III technikum

 

Zajęcia praktyczne uczniów szkół branżowych u Pracodawców, jak i uczniów technikum – realizowanych zarówno w szkolnych pracowniach, jak i u Pracodawców, zawieszone zostały 29 marca br. 

Zawieszenie to zostaje przedłużone do 25 kwietnia, z wyjątkiem klas III technikum oraz klas III szkoły branżowej, które od 19 kwietnia wracają na zajęcia praktyczne.

Pozostałe klasy na razie nie uczęszczają na zajęcia praktyczne do 25 kwietnia br.

Klasy  III technikum, kończące ten rok szkolny egzaminami z kwalifikacji, wracają do pracowni szkolnych, ale zgodnie z obostrzeniami covidowymi. O szczegółach podziału grup poinformują nauczyciele prowadzący zajęcia. 

Uczniowie klas III szkoły branżowej  – pracownicy młodociani wracają do Pracodawców, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego oraz o ile u danego pracodawcy ze względu na sytuację epidemiologiczną nie występują zdarzenia mogące zagrozić zdrowiu.

Więcej na stronie  Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie: 

 http://srem.icech.pl/wiadomosc,przedluzenie-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy-nie.html

                                                                                                                         

                                                                                                                           Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSP Śrem

                                                                                                                                                     Jacek Stawiński


UWAGA! 

Zajęcia praktyczne uczniów szkół branżowych u Pracodawców, jak i uczniów technikum – realizowanych zarówno w szkolnych pracowniach, jak i u Pracodawców, 29 marca zawieszone zostały do 11 kwietnia br. Zawieszenie to zostało przedłużone do 18 kwietnia br. Rozporządzenie dotyczy wszystkich uczniów, również pracowników młodocianych, którzy ukończyli 18 rok życia. Więcej na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie: 

 http://srem.icech.pl/wiadomosc,przedluzenie-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy-nie.html

Do 11 kwietnia 2021 r. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,uwaga-mlodociani-pracownicy-1.html

Ograniczenie dotyczy również zajęć praktycznych realizowanych w szkolnych pracowniach, co oznacza, że zajęcia te odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Od 30 listopada 2020 wznowienie zajęć praktycznych!

Nauka zdalna prowadzona będzie przez szkoły do końca roku kalendarzowego.

   Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 24 listopada 2020 r.  od poniedziałku 30 listopada  uczniowie wracają na zajęcia praktyczne.

   Powrót na zajęcia praktyczne dotyczy uczniów wszystkich klas szkoły branżowej odbywających zajęcia praktyczne u Pracodawców w pełnym, zaplanowanym wymiarze godzin, oczywiście zgodnie z wszelkimi obostrzeniami dotyczącymi Covid-19, o ile uczeń i Pracodawca są zdrowi, nie przebywają na kwarantannie itp. (więcej na stronie http://srem.icech.pl/wiadomosc,od-30-listopada-wznowienie-zajec-praktycznych.html).

   Uczniowie poniżej szesnastego roku życia mogą samodzielnie uczęszczać na zajęcia praktyczne.

 Obowiązek powrotu na praktyki dotyczy również uczniów techników realizujących zajęcia u pracodawców jeden raz w tygodniu, którzy od poniedziałku 30 listopada zgłaszają swoim Pracodawcom gotowość do pracy, z wyjątkiem uczniów przebywających na kwarantannie lub jeśli firma zawiesiła działalność (np. branża gastronomiczna, chyba że działa w formie  cateringu). 

   Uczniowie techników odbywający zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach przychodzą do szkoły na zajęcia praktyczne wg harmonogramu ustalonego przez nauczycieli zajęć praktycznych. O podziale na grupy i godzinach zajęć praktycznych realizowanych w szkolnych pracowniach uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Wszelkie pytania dotyczące powrotu i funkcjonowania uczniów na zajęciach  praktycznych  prosimy kierować telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego do Kierownika Szkolenia Praktycznego ZSP Pana Jacka Stawińskiego.       


UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ZSP OD 24 PAŹDZIERNIKA 2020!

Od 24 października br. przechodzimy na nauczanie zdalne.

Informacje o zasadach pracy, metodach i technikach kształcenia na odległość uczniowie oraz rodzice otrzymali przez dziennik elektroniczny.

Kształcenie zawodowe w całości przechodzi na zdalne nauczanie.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

W razie pytań dotyczących kształcenia zdalnego proszę kontaktować się z wychowawcami klas lub sekretariatem szkoły.


ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ZSP OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020

  W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 16 października 2020 dotyczącym zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz  ZARZĄDZENIEM DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH z dnia 16 października 2020 od 19 października br. do czasu obowiązywania strefy żółtej w powiecie śremskim ogranicza się w części funkcjonowanie naszej szkoły. Nauczanie odbywać się będzie w systemie mieszanym (hybrydowym).

Ograniczenie, o którym mowa polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, a nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w domu, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

Plan pracy Zespołu Szkół Politechnicznych od 19 X 2020 

I. Zajęcia teoretyczne

 1. Wszyscy uczniowie klas „maturalnych” (4TST, 4TGF, 4TB) realizują lekcje w szkole, zgodnie z planem.

 2. Wszyscy uczniowie klas o małej liczebności (1TT, 1G, 2Dp, 2TSg, 2Eg, 2Kg, 2Gg, 2TSp, 3A, 3G) realizują lekcje w szkole, zgodnie z planem.

 3. Klasa 2Hg. W pierwszym tygodniu do szkoły przychodzi grupa stolarzy (23 osoby), w drugim tapicerzy (11)  /ze względu na kursy/.

 4. Pozostałe klasy realizują zajęcia wg podziału na grupy.

 1. Uczniowie i nauczyciele na bieżąco mają obowiązek sprawdzania ksiąg zastępstw zamieszczonych na stronie internetowej szkoły i dostosowania się do bieżących zmian (również w zakresie zmiany grupy przychodzącej do szkoły).

II. Zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywają się zgodnie z planem, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika/ucznia.


PROCDURY BEZPIECZEŃSTWA

Na podstawie przepisów dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych  zostają wprowadzone procedury, mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników szkoły. 

Szczegółowy opis postępowania został przedstawiony uczniom podczas lekcji wychowawczych, a rodzicom podczas zebrań.

 Poniżej przedstawione są główne wytyczne dotyczące przebywania uczniów w szkole:

 1. Do szkoły może przychodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Rodzice są zobowiązani do częstego sprawdzania komunikatów w dzienniku elektronicznym oraz podania wychowawcy aktualnych danych kontaktowych na wypadek konieczności odbioru ucznia ze szkoły.

 3. Uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas przerw spędzanych na szkolnych korytarzach, w sekretariacie szkoły, w toaletach. Uczeń może zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej. Maseczkę ponownie zakłada przed wyjściem na przerwę.*

 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk oraz dezynfekowanie przy wejściu do szkoły, do pracowni informatycznych i pracowni zawodowych.

 5. Zużyte maseczki wrzuca się do oznakowanych pojemników.

 6. Na zajęciach z wychowania fizycznego rezygnuje się z gier kontaktowych.

A* Od 10 października cały kraj  objęto strefą żółtą (z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej) i wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust także w przestrzeni publicznej, dlatego uczniowie i pracownicy szkoły  oraz osoby odwiedzające ZSP zobowiązane są do noszenia maseczek na boisku, terenie należącym do szkoły oraz na ulicy Popiełuszki.

Skip to content