Doradztwo zawodowe Aktualności

Rok szkolny 2020/2021

EDUKACJA STATYSTYCZNA W DORADZTWIE ZAWODOWYM

Urząd Statystyczny w Poznaniu, w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który odbywa się w okresie 1 września – 30 listopada 2020 r., umieścił na kanale YouTube film pt. Dzienniczek Spisowy Ucznia PSR 2020 i ogłosił konkurs dla nauczycieli o tej samej nazwie. Tematyka filmu związana jest z historią spisów powszechnych oraz z Powszechnym Spisem Rolnym 2020, jego organizacją, sposobem przeprowadzenia i metodami zbierania danych.
Chętnie się zaangażowaliśmy J. W podziękowaniu za udział i spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie nauczyciele zaangażowani w wydarzenie otrzymali upominki spisowe dla swoich  uczniów.
Zdolność zbierania informacji, analizy i wykorzystania danych to bardzo ważne umiejętności przy planowaniu ścieżki zawodowej.


Rok szkolny 2019/2020

UDZIAŁ UCZNIÓW W OLIMPIADACH

          

MMM

Jak co roku, uczniowie naszej Szkoły brali udział w ogólnopolskich olimpiadach.

Dnia 6 listopada 2019 r. w  XXXIII OLIMPIADZIE WIEDZY EKONOMICZNEJ uczestniczyli uczniowie klasy IV Technikum turystycznego.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania podstaw przedsiębiorczości , poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim. Hasłem tegorocznej edycji jest GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO  w erze czwartej rewolucji przemysłowej.

Głównym celem projektu jest propagowanie edukacji ekonomicznej wśród młodzieży. Olimpiada łączy też różne cele szczegółowe. Są to m.in.

5 grudnia 2019 r. odbyły się szkolne eliminacje XV EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, która jest nowoczesnym projektem o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Tegoroczne hasło przewodnie OP: „Zarządzanie różnorodnością w organizacji”. Zawodnicy  mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy składający się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Udział w zmaganiach olimpijskich podjęli uczniowie z II klas technikum.

Przedsięwzięcia edukacyjne tego typu, podejmowane przez szkolnych doradców zawodowych ZSP  są doskonałą okazję dla młodzieży do umacniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Stanowią wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych a przyjęta formuła sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia a same programy olimpiad stawiają na atrakcyjne dla młodzieży, współczesne tematy przewodnie i rozwój umiejętności praktycznych.

Dziękujemy uczestnikom za udział w olimpiadach.


w   Technikum ZSP

Ogólnopolski program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, którego pomysłodawcą jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,  wspiera kształcenie zawodowe młodzieży we współpracy ze środowiskiem biznesowym, to również narzędzie do realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :

Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

W programie, który jest realizowany w naszej szkole od października br. w klasie IV Technikum turystycznego, wykorzystywana jest atrakcyjna dla uczniów metoda pracy w formie projektu, w ramach którego uczniowie tworzą w szkole miniprzedsiębiorstwo – realnie działającą firmę, zorganizowaną na wzór spółki jawnej. Kierują swoim przedsięwzięciem na każdym jego etapie, od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek.

Dla uczniów organizowane są warsztaty e-learningowe: „Jak prowadzić dokumentację miniprzedsiębiorstwa” oraz „Marketing miniprzedsiębiorstwa w praktyce”.

W prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomaga uczniom przedstawiciel biznesu – praktyk życia gospodarczego, reprezentujący środowisko pracodawców – nauczyciel opiekun Pani Marta Byrtek, wyposażona w multimedialny pakiet dydaktyczny po odbyciu szkolenia e-learningowe „ABC miniprzedsiębiorstwa”.

 Więcej informacji na: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl


“Bezpieczne bankowanie”

Łatwy dostęp przez Internet, wygoda i funkcjonalność obsługi on-line sprawiają, że chętnie korzystamy z konta za pośrednictwem komputera, tabletu, czy smartfona. Banki oferują coraz bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, które usprawniają obsługę. Łatwość i komfort korzystania ze zgromadzonych pieniędzy powinny jednak iść w parze z ostrożnością.

Powyższe zagadnienia były tematem wykładu i zajęć warsztatowych, które odbyły się 6 listopada 2019 roku dla uczniów z kl. 4TFT i 2A. Dyrektor śremskiego oddziału banku PKO BP z dwiema pracownicami, opowiadali jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej i skutecznie chronić swoje oszczędności przed cyberatakiem.

Nasi goście przeprowadzili zajęcia warsztatowe pt. „Bezpieczne bankowanie”, w czasie których odbył się quiz z nagrodami z przekazanej wiedzy.

W tego typu zajęciach uczestniczyli już uczniowie kilku innych klas.


Rok szkolny 2018/2019

 „Przedsiębiorczy absolwent na rynku pracy”

To hasło zajęć, w jakich uczestniczyli  28 marca 2019 roku uczniowie z kilku klas kończących w tym roku szkołę.

Gośćmi tego wydarzenia byli przedstawicieli takich instytucji jak:  MCK OHP – Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Państwowa Inspekcja Pracy oraz szkolni doradcy zawodowi.

Uczniowie, po krótkim przypomnieniu działalności MCK OHP,  otrzymali informacje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych kursach i projekcie „ Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” podnoszących kwalifikacje zawodowe i odbyciu stażu pracy przez przyszłych absolwentów.

Specjalista z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, prowadzący część spotkania „Poznaj swoje prawa – nie daj się wkręcić”, w czasie rozmowy z młodzieżą przekazywał informacje i wyjaśniał wątpliwości dotyczące praw pracownika. Uczulił przyszłych uczestników rynku pracy m. in.  na to  aby selekcjonowali branże, wybierali firmy, które mają kulturę pracy polegającą na stałych formach zatrudnienia.

Tematyka poruszana na tym spotkaniu będzie kontynuowana na zajęciach z Podstaw przedsiębiorczości oraz  spotkaniach ze szkolnymi doradcami zawodowymi.

Cykliczność organizowania tego wydarzenia przez szkolnych doradców zawodowych i pedagoga szkolnego,  którzy mając na uwadze, że zawodowa przyszłość zaczyna się już w szkole, ma na celu przyczynić się, po zakończeniu nauki, do lepszego startu w pracy zawodowej naszych absolwentów.


MATURZYŚCI –  przyszli  STUDENCI

W dniach 1-3 marca br. odbędą się Targi Edukacyjne organizowane są przez MTP, które stanowią ważne źródło wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji o dalszej drodze kształcenia. Weźmie w nich udział blisko 250 szkół i uczelni z Polski i z zagranicy, a ekspozycji towarzyszy bogaty program wydarzeń: spotkania, warsztaty, konferencje, panele dyskusyjne, doradztwo zawodowe, prezentacje i pokazy.

Nie zmarnujcie okazji!


II  Młodzieżowe Forum

27 września br.  przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział  w II edycji Młodzieżowego Forum „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu” skierowanego dla szkół branżowych oraz techników uczestniczących w projekcie “Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent pan Jacek Jaśkowiak.

Cel takich inicjatyw to popularyzacja wśród uczniów potrzeby całożyciowego poradnictwa kariery i przedsiębiorczych postaw poprzez przedstawienie dobrych praktyk w doradztwie zawodowym.

Reprezentanci ZSP z klasy IV TBS bardzo ciekawie opowiadali o działaniach realizowanych w naszej szkole a zwłaszcza o ogromnym znaczeniu możliwości nauki w pracowniach szkolnych, o idei promowania zawodu w lokalnych przedsiębiorstwach, o łamaniu własnych granic i budowaniu wiary w siebie. Mówili także o dużej roli pozytywnego wsparcia nauczycieli w dochodzeniu do klasy mistrzowskiej.

Nasi delegaci wzięli również aktywny udział w panelu dyskusyjnym związanym tematycznie z rolą doradztwa zawodowego zaznaczając, że poradnictwo kariery daje sposobność większej świadomości wejścia na rynek pracy.


Ogólnopolski Tydzień Kariery za nami

Tegoroczne działania w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zaplanowane na cały październik 2018 r.  realizowane były pod hasłem “Bądź architektem swojego szczęścia!”

Inicjatywa ta skierowana była zarówno do zainteresowanych uczniów, jak i osób dorosłych, którzy Ogólnopolski Tydzień Kariery za nami potrzebują profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Spełniła tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W ramach naszego szkolnego OTK realizowana były pomysły oraz działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego. Między innymi to:

Wszystkie powyższe działania, rozwijające kompetencje  były relacjonowane na bieżąco na szkolnym FB.Tegoroczny OTK odbywał się, jak 9 poprzednich edycji, pod auspicjami Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.


Doskonalimy kompetencje kluczowe

Nauczyciele ZSP podejmuje inicjatywy poszerzające wiedzę i doskonalące umiejętności miękkie wśród uczniów naszej szkoły. Inicjatywy te realizują m. in. poprzez organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla młodzieży. Za każdym razem starają się, aby tematy poruszane  w czasie takich wydarzeń, były adekwatne do wyzwań, z jakimi młodzi ludzie, już za chwilę, zmierzą się rozpoczynając studia czy wchodząc na rynek pracy.

W dniu 9 listopada 2018 r., w oparciu o porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, rozpoczęła się seria warsztatów. Tym razem, celem zajęć, było omówienie poszczególnych elementów CV, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wizerunku w Internecie aby wyróżnić się spośród innych kandydatów w tych trzech obszarach na początku swojej kariery zawodowej.

Drugim omawianym tematem była cyberprzemoc, która najdotkliwiej dotyka osoby młode. Podczas warsztatu, którego celem było uświadomienie słuchaczom, że cyberprzemoc może dotknąć każdego, a jej konsekwencje ponosi nie tylko ofiara, ale także sprawca, omówione zostały źródła przemocy w Internecie, zagrożenia z nią związane oraz jak się chronić przed tego typu zagrożeniami.

Kolejne spotkanie ze studentami WSB, zaplanowane na 29 listopada br., będzie dotyczyło wystąpień publicznych i jak nie dać się tremie. Uczniowie otrzymają praktyczne porady jak „zabłysnąć” podczas egzaminu ustnego, rozmowy o pracę oraz jak opanować tremę w czasie mówienia do innych.

Temat ten jest bardzo ważny ponieważ, bez wątpienia, jedną z kluczowych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym jest umiejętność oddziaływania na innych poprzez skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne.


 „Słuchać i usłyszeć innych”

W ramach kontynuacji współpracy z KULCZYK FOUNDATION, szkolni doradcy zawodowi otrzymali do dyspozycji unikalne scenariusze zajęć warsztatowych, które w atrakcyjny sposób kształtują kompetencje społeczne a w szczególności te związane z empatią i wchodzeniem w relacje z innymi.

Głównym celem takich  lekcji jest pomoc uczniom w lepszym poznaniu siebie, swoich emocji, wartości i motywacji, a także zrozumienie emocji, uczuć, niepokojów i potrzeb innych ludzi.

Zeszyt zawiera scenariusze warsztatów poświęconych rozwijaniu umiejętności przydatnych w debatowaniu oraz propozycje tematów debat. Młodzież przy ich pomocy uczy się m.in. radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi, stawiania właściwych pytań, precyzyjnego wrażania własnych opinii oraz poszanowania dla odmiennego zdania rozmówców. Podczas debat uczniowie mają szansę wypowiedzieć się na ważkie tematy, poczuć się pewniej w dyskusji oraz podzielić się swoimi wątpliwościami. Dzięki temu każdy uczeń zyskuje możliwość poznania puntu widzenia innych osób a przez to lepszego ich zrozumienie.

Ostatecznym efektem przeprowadzonych  lekcji według proponowanych scenariuszy będzie większa otwartość i tolerancja wśród młodzieży, jak również większa chęć i umiejętność rozładowania napięć poprzez konstruktywną rozmowę.


OLIMPIADA  Z WIEDZY O PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU KARIERĄ ZAWODOWĄ

PRZYGOTOWANIE

Drodzy uczniowie!

Przed Wami kolejna, już IX edycja Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Olimpiada przebiega w trzech etapach: dwa pierwsze przebiegają drogą internetową, natomiast FINAŁ odbywa się corocznie w kwietniu w Warszawie. Uczestniczy w nim 16 finalistów z całej Polski.

Poniżej znajdziecie źródła, z których najlepiej korzystać podczas przygotowywania się do olimpiady.

Jak co roku, zgodnie z założeniami programowymi Olimpiady, tematyka kolejnych zadań będzie dotyczyła tego, co łączy się z poradnictwem zawodowym – proces podejmowania decyzji edukacyjnych, struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce, zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz poruszanie się na rynku pracy. W tym roku szczególną uwagę chcemy zwrócić na kwestie związane z wejściem na rynek pracy, podejmowaniem pierwszej pracy i samozatrudnieniem.

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tegorocznej Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową i chcą się do niej przygotować, zachęcamy do odwiedzenia strony:

http://doradztwo.ore.edu.pl/

Strona zawiera kilka bardzo ciekawych i przydatnych zakładek, np.:

Z całą pewnością na poszczególnych etapach Olimpiady bardzo przyda się wiedza, jaką zdobywacie w szkole ponadgimnazjalnej w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Szczególną uwagę warto zwrócić na tematy:

Uczestnicy Olimpiady powinni wykazać się umiejętnością poszukiwania informacji edukacyjnej i zawodowej. Zachęcamy Was zatem do samodzielnego poszukiwania cennych informacji np. na portalu Pracuj.pl. Jest to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy ofert pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

Warto również dotrzeć do Przewodnika Pracodawcy 2017/2018, który stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesu rekrutacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych czy pierwszych dni w pracy, ale także zawiera bazę wizytówek kluczowych pracodawców, dzięki czemu każdy młody człowiek będzie w stanie lepiej poznać bądź znaleźć swojego wymarzonego pracodawcę. Publikacja ta jest również bez wątpienia inspiracją do dalszego rozwoju, co jest niezbędne szczególnie na początku drogi zawodowej!

Na kolejnych etapach Olimpiady bardzo przydatną może okazać się również lektura publikacji, które powstały jako jeden z efektów dwóch Projektów realizowanych przez PARP – „Firma Rodzinna” oraz „Moja historia, moja firma”. W dwóch publikacjach znajdują się opowieści polskich przedsiębiorców. Dużo o sukcesji i sukcesorach. Poniżej linki do wskazanych publikacji.

http://www.firmyrodzinne.eu/strona/publikacje

http://firmyrodzinne.eu/sites/default/files/attachments/Firma_rodzinna._Opowiesci_polskich_przedsiebiorcow2.pdf

Warto też skorzystać z zasobnika doradcy zawodowego:  http://www.sdsiz.com.pl/zasobnik

i platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie https://ec.europa.eu/epale/pl

oraz dwa Funpage na Facebooku: Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową oraz Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, wystarczy  polubić i skorzystać z zamieszczanych tam zasobów.   

Przyda się też wiedza na temat narzędzi do tworzenia prostych animacji, czy też tworzenia cyfrowych opowieści, komiksów, czasopism, broszur, etc.


„Statystyka mnie dotyka”

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w statystycznej rywalizacji w 10. jubileuszowej edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”.

3 grudnia br., na stronie: http://stat.gov.pl/pts_konkurs/konkurs/index.html ogłoszone zostaną: zadania konkursowe, terminarz konkursu oraz kryteria oceny prac.

Warto zauważyć, że nagrodzeni, indywidualnie, zostaną członkowie trzech zespołów, których prace i wystąpienia Komisja Konkursowa uzna za najlepsze merytorycznie, najciekawsze i najbardziej kreatywne.

Wsparcia merytorycznego udzielą Wam  nauczyciele przedsiębiorczości: Smektała, A. Sąsiadek, M. Byrtek.

Skip to content