Biblioteka Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z  księgozbioru biblioteki szkolnej korzystać mogą wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Politechnicznych
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych materiałów.
 4. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do regałów z książkami i prasą.
 5. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki wywieszone są na gazetce przy drzwiach wejściowych.
 6. W bibliotece obowiązuje cisza.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
 8. Ze zbiorów biblioteki korzystać można:
  • wypożyczając je domu
  • czytając lub przeglądając na miejscu
 9. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 10. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej dwie lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 11. Uczeń, który nie odda w terminie książki nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 12. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 13. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich nauczyciela bibliotekarza.
 14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 15. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.
 16. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 17. Uczniowie i nauczyciele opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły potwierdzenia zwrotu książek i innych materiałów do biblioteki.
 18. Za nie przestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z księgozbioru.
 19. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
 20. Korzystanie z komputerów w bibliotece jest bezpłatne i odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania ze stanowisk komputerowych.
 21. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i  wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.
Skip to content