Dla ucznia i rodzica COVID-19

UWAGA!

Od 30 listopada 2020 wznowienie zajęć praktycznych!

Nauka zdalna prowadzona będzie przez szkoły do końca roku kalendarzowego.

   Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 24 listopada 2020 r.  od poniedziałku 30 listopada  uczniowie wracają na zajęcia praktyczne.

   Powrót na zajęcia praktyczne dotyczy uczniów wszystkich klas szkoły branżowej odbywających zajęcia praktyczne u Pracodawców w pełnym, zaplanowanym wymiarze godzin, oczywiście zgodnie z wszelkimi obostrzeniami dotyczącymi Covid-19, o ile uczeń i Pracodawca są zdrowi, nie przebywają na kwarantannie itp. (więcej na stronie http://srem.icech.pl/wiadomosc,od-30-listopada-wznowienie-zajec-praktycznych.html).

   Uczniowie poniżej szesnastego roku życia mogą samodzielnie uczęszczać na zajęcia praktyczne.

 Obowiązek powrotu na praktyki dotyczy również uczniów techników realizujących zajęcia u pracodawców jeden raz w tygodniu, którzy od poniedziałku 30 listopada zgłaszają swoim Pracodawcom gotowość do pracy, z wyjątkiem uczniów przebywających na kwarantannie lub jeśli firma zawiesiła działalność (np. branża gastronomiczna, chyba że działa w formie  cateringu). 

   Uczniowie techników odbywający zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach przychodzą do szkoły na zajęcia praktyczne wg harmonogramu ustalonego przez nauczycieli zajęć praktycznych. O podziale na grupy i godzinach zajęć praktycznych realizowanych w szkolnych pracowniach uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Wszelkie pytania dotyczące powrotu i funkcjonowania uczniów na zajęciach  praktycznych  prosimy kierować telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego do Kierownika Szkolenia Praktycznego ZSP Pana Jacka Stawińskiego.       


UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ZSP OD 24 PAŹDZIERNIKA 2020!

Od 24 października br. przechodzimy na nauczanie zdalne.

Informacje o zasadach pracy, metodach i technikach kształcenia na odległość uczniowie oraz rodzice otrzymali przez dziennik elektroniczny.

Kształcenie zawodowe w całości przechodzi na zdalne nauczanie.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

W razie pytań dotyczących kształcenia zdalnego proszę kontaktować się z wychowawcami klas lub sekretariatem szkoły.


ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ZSP OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020

  W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 16 października 2020 dotyczącym zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz  ZARZĄDZENIEM DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH z dnia 16 października 2020 od 19 października br. do czasu obowiązywania strefy żółtej w powiecie śremskim ogranicza się w części funkcjonowanie naszej szkoły. Nauczanie odbywać się będzie w systemie mieszanym (hybrydowym).

Ograniczenie, o którym mowa polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, a nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w domu, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

Plan pracy Zespołu Szkół Politechnicznych od 19 X 2020 

I. Zajęcia teoretyczne

 1. Wszyscy uczniowie klas „maturalnych” (4TST, 4TGF, 4TB) realizują lekcje w szkole, zgodnie z planem.

 2. Wszyscy uczniowie klas o małej liczebności (1TT, 1G, 2Dp, 2TSg, 2Eg, 2Kg, 2Gg, 2TSp, 3A, 3G) realizują lekcje w szkole, zgodnie z planem.

 3. Klasa 2Hg. W pierwszym tygodniu do szkoły przychodzi grupa stolarzy (23 osoby), w drugim tapicerzy (11)  /ze względu na kursy/.

 4. Pozostałe klasy realizują zajęcia wg podziału na grupy.

 1. Uczniowie i nauczyciele na bieżąco mają obowiązek sprawdzania ksiąg zastępstw zamieszczonych na stronie internetowej szkoły i dostosowania się do bieżących zmian (również w zakresie zmiany grupy przychodzącej do szkoły).

II. Zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywają się zgodnie z planem, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika/ucznia.


PROCDURY BEZPIECZEŃSTWA

Na podstawie przepisów dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych  zostają wprowadzone procedury, mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników szkoły. 

Szczegółowy opis postępowania został przedstawiony uczniom podczas lekcji wychowawczych, a rodzicom podczas zebrań.

 Poniżej przedstawione są główne wytyczne dotyczące przebywania uczniów w szkole:

 1. Do szkoły może przychodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Rodzice są zobowiązani do częstego sprawdzania komunikatów w dzienniku elektronicznym oraz podania wychowawcy aktualnych danych kontaktowych na wypadek konieczności odbioru ucznia ze szkoły.

 3. Uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas przerw spędzanych na szkolnych korytarzach, w sekretariacie szkoły, w toaletach. Uczeń może zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej. Maseczkę ponownie zakłada przed wyjściem na przerwę.*

 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk oraz dezynfekowanie przy wejściu do szkoły, do pracowni informatycznych i pracowni zawodowych.

 5. Zużyte maseczki wrzuca się do oznakowanych pojemników.

 6. Na zajęciach z wychowania fizycznego rezygnuje się z gier kontaktowych.

A* Od 10 października cały kraj  objęto strefą żółtą (z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej) i wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust także w przestrzeni publicznej, dlatego uczniowie i pracownicy szkoły  oraz osoby odwiedzające ZSP zobowiązane są do noszenia maseczek na boisku, terenie należącym do szkoły oraz na ulicy Popiełuszki.

Skip to content